Wedstrijd

Kook & win met

 

Artikel 1:

De vennootschap Florette BENELUX, met maatschappelijke zetel te Chausée de Louvain 431 E - B-1380 LASNE, KBO nummer 0640.979.859, organiseert van 27/09/21 tot 17/10/21 een Florette wedstrijd, waarbij volgende prijs gewonnen kan worden : 400 x 1 kookboeken, samengesteld met onze 5 chefs.

 

Florette BENELUX organiseert deze wedstrijd in samenwerking met Atypic BV, met maatschappelijke zetel te Rue Granbonpré 6, 1348 Louvain-la-Neuve,  KBO nummer 0479.606.107.

 

Artikel 2:

Deelname aan de wedstrijd is niet gekoppeld aan de aankoop van een product en staat open voor iedere meerderjarige die in België of in Luxemburg verblijft en een adres in België of in Luxemburg heeft, met uitsluiting van de werknemers van Florette BENELUX en van Atypic BV, evenals hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Eenzelfde deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen en slechts  één prijs winnen. Indien een deelnemer meerdere antwoorden verstuurt, zelfs vanop verschillende e-mailadressen, zal er enkel rekening worden gehouden met het eerst ontvangen antwoord. In geval van fraude, behoudt Florette BENELUX zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd evenals van alle andere wedstrijden die door Florette BENELUX worden georganiseerd.

 

Artikel 3:

De wedstrijd zal worden aangekondigd op de Facebook pagina https://www.facebook.com/FloretteBelgium en op de website Florette.be. Er kan aan de wedstrijd worden deelgenomen via het formulier dat verkrijgbaar is op de Facebook pagina. Er zal enkel rekening worden gehouden met volledige en correct ingevulde deelnemingsformulieren die voor 17/10/2021 om 23u59 worden verstuurdt.

 

Artikel 4:

Om deel te nemen aan de Florette wedstrijd volstaat het om naar de website happy-florette.be te gaan en het formulier in te vullen.   

De prijzen gaan naar de deelnemers die aan de voorwaarden van huidig reglement voldoen en die een correct antwoord geven op de hoofdvraag, en die het exacte antwoord op de schiftingsvraag geven of (dit) het dichtst benaderen.

In geval van ex-aequo zal de deelnemer die het eerst heeft geantwoord worden beschouwd als de winnaar.

 

 

Artikel 5:

De prijs is de volgende:

  • 400 x 1 kookboeken, samengesteld met onze 5 chefs.

 

De winnaars zullen na het einde van de wedstrijd per e-mail gecontacteerd worden en Florette BENELUX zal de overhandiging van de prijzen via postzending organiseren.

De aangeboden prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting door de winnaars en kunnen in geen geval worden omgeruild of vervangen, tenzij Florette BENELUX er anders over beslist. In geval van onbeschikbaarheid van de prijs wordt deze vervangen door een prijs met dezelfde waarde. De waarde van de prijzen is de waarde die in het algemeen is vastgesteld bij de start van de wedstrijd. Deze wordt louter ter informatie verstrekt en kan in geen geval aanleiding geven tot klachten jegens de organisatoren.  De prijzen zijn op naam en kunnen niet aan derden worden toegekend. Indien in geval van overmacht, zoals overlijden,  verhuizing zonder kennisgeving, een natuurramp, enz. de prijs niet kan worden afgeleverd aan de winnaar en indien zich binnen 2 maanden na het verstrijken van de wedstrijd geen familielid van de winnaar spontaan aandient, zal de prijs niet meer worden uitgereikt.

 

Artikel 6:

Vragen in verband met de wedstrijd zullen niet worden beantwoord, noch mondeling, noch schriftelijk.

 

Artikel 7:

Florette BENELUX behoudt zich het recht voor de wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden dat vereisen. Florette BENELUX is niet aansprakelijk in geval van een slechte werking van de technische infrastructuur die het goed verloop van de wedstrijd verstoort. Verder kunnen noch Florette BENELUX, noch Atypic BV aansprakelijk worden gesteld in geval van verzendingsproblemen of verlies van gewone of elektronische post. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer, de telefoonoperator of provider die tot een laattijdige deelname of een verlies van gegevens van de deelnemer zouden leiden. Meer algemeen kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, volgend uit een deelname aan de wedstrijd of de bekendmaking van de prijs.

 

Artikel 8:

Louter door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met alle punten van het reglement evenals met alle beslissingen die door de organisatoren worden genomen. Typ-, druk- of lay-outfouten of dergelijke kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of tot welke verplichting ook in hoofde van de organisatoren. Elke onverwachte gebeurtenis zal door de organisatoren behandeld worden. Alle beslissingen zijn bindend.

 

Artikel 9:

Louter door de prijs te aanvaarden geven de winnaars Florette BENELUX de toestemming om hun naam en voornaam bekend te maken voor publicitaire of pr-doeleinden binnen het kader van de wedstrijd zonder dat dit de winnaars enig recht op een vergoeding verleent of enig ander voordeel dan de overhandiging van de prijs. De winnaars vrijwaren Florette BENELUX en haar partners tegen elke eventueel verhaal.

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht via e-mail. Aangezien deze adresgegevens door de deelnemer zelf werden verschaft, zal er geen rekening worden gehouden met bezwaren bij niet-ontvangst.

 

Artikel 10:

Onderhavig reglement wordt uitgelegd en beheerst volgens het Belgisch recht. In geval van praktische toepassings- of interpretatiemoeilijkheden met het onderhavige reglement beslissen de organisatoren alleen. In geval van geschillen die voortvloeien uit de wedstrijd zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Artikel 11:

Louter door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer Florette BENELUX de uitdrukkelijke toestemming om zijn adres, e-mailadres, naam, voornaam en zijn gevalideerde profielgegevens te gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het bestand van Florette BENELUX.

 

De persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze wedstrijd aan Florette BENELUX meedeelt, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR), evenals de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de wedstrijd en indien de deelnemer hiervoor eveneens toestemming geeft of binnen het kader van commerciële acties (“direct marketing”). De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld van derden.

 

Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens: Florette BENELUX, met maatschappelijke zetel te Chausée de Louvain 431 E - B-1380 LASNE.

 

De gegevens van de deelnemer worden bewaard gedurende een periode van twee  jaar na het einde van deze wedstrijd.

 

 

Artikel 12:

Conform de GDPR en de wet van 30 juli 2018 hebben de deelnemers bij de organisatoren een toegangsrecht tot de gegevens die hen aanbelangen en mogen zij deze laten corrigeren of laten schrappen. Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek verzonden naar het volgende adres : info@florette.be kan de deelnemer, met bewijs van zijn identiteit, zich verzetten tegen het gebruik ervan mits een legitieme rechtvaardiging, kosteloos een afschrift van de persoonlijke gegevens krijgen, die verzameld zijn in het kader van deze wedstrijd, evenals in voorkomend geval, de rechtzetting van die gegevens die onjuist, incompleet of irrelevant waren. De kopie van deze gegevens wordt uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek toegezonden.

 

Elke deelnemer heeft het recht om een klacht of verzoek in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bedoeld in de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien de deelnemer van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op haar betrekking heeft een schending van de GDPR vormt.